درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه شصت و ششم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۶۶
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا