درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه شصت و ششم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 66
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/11/14
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله