درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه نوزدهم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 19
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/07/28
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله