درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه هجدهم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 18
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/07/27
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله