درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه هشتم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 8
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/06/30
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله