درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه هفتم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 7
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/06/29
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله