درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه پنجاه و هشتم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۵۸
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا