درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه پنجاه و یکم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 51
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/10/02
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله