درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه پنجاه و دوم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 52
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/10/06
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله