درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه پنجاه و دوم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۵۲
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا