درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه پنجاه و سوم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۵۳
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا