درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه پنجاه و سوم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 53
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/10/07
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله