درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه پنجاه و چهارم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 54
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/10/09
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله