درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه پنجاه و ششم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۵۶
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا