درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه پنجاه و ششم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 56
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/10/16
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله