درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه پنجاه و هفتم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۵۷
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا