درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه چهل و نهم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 49
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/09/29
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله