درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه چهل ام

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 40
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/09/11
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله