درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه چهل و یکم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 41
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/09/15
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله