درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه چهل و دوم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 42
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/09/16
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله