درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه چهل و دوم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۴۲
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا