درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه چهل و سوم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 43
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/09/17
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله