درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه چهل و چهارم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 44
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/09/18
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله