درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه چهل و ششم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 46
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/09/23
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله