درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه چهارم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: 4
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: 1399/06/22
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله