سید محمدرضا فقیهی آفارانی

جانشین ستاد موسسه:

سید محمدرضا فقیهی آفارانی 

سوابق مشاغل اجرایی:

مسئول ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان نهاد مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دانشگاهها

مسئول مرکز فرهنگی نهاد

مسئول جذب و گزینش مسئولان دفاتر نهاد

مدیرعامل نشر معارف

مدیر فرهیختگان دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در قم

عضو هیئت امناء دانشگاه راغب اصفهانی

رئیس هیئت امناء دانشگاه راغب اصفهانی

 وظایف و اختیارات:

فهرست مطالب