محمدرضا نوروزی

سمت

مدیر امور پشتیبانی :

محمدرضا نوروزی

مقام مافوق: 

جانشین ستاد موسسه

وظایف و اختیارات رئیس اداره پشتیبانی:

  1. پشتیبانی امور نقلیه
  2. پشتیبانی امور خدمات
  3. پشتیبانی امور تاسیساتی

فهرست مطالب