نظامنامه دروس خارج فقه مدرسه عالی فقه های تخصصی
بسم الله الرحمن الرحیم

نظامنامه دروس خارج فقه

مدرسه عالی فقه های تخصصی

 

تلاش علمی در دروس خارج فقه مدرسه عالی تخصصی ترکیبی از فعالیت های آموزشی و پژوهشی است. فعالیت های آموزشی، در قالب ارائۀ درس توسط استاد، همراه با «مشارکت فعال» طلاب خواهد بود و فعالیت پژوهشی، از طریق نگارش تحقیق، پیرامون موضوعات مرتبط با درس خارج فقه توسط طلاب است.

الف: فعالیت آموزشی:

این فعالیت شامل مراحل زیر خواهد بود:

1. در ابتدای ورود به هر مبحث، موضوعات قابل طرح در آن مبحث، به صورت تفصیلی توسط استاد ارائه می گردد.
2. منابع اصلی برای مراجعه طلاب در هر مبحث، از سوی استاد معرفی می شود.
3. در ابتدای ورود به هرمبحث، مطالب لازم از سوی استاد نسبت به سابقه و ابعاد بحث در کتب و منابع فقهی، مسائل و نکات مهم قابل طرح، توسط استاد مطرح می شود.
4. موضوع بحثِ جلسه و یا جلساتِ بعد، از سوی استاد برای مطالعه طلاب تعیین می شود.
5. طرح بحث در هر جلسه بر اساس قرعه به یکی از طلاب واگذار می شود.
6. پس از طرح بحث، از سایر طلاب خواسته می شود تا بر اساس مطالعات خود، به طرح نظرات تکمیلی و مناقشات خود بپردازند.
7. پس از اتمام این بخش -که میتواند نیمی از وقت را به خود اختصاص دهد- استاد وارد بحث شده و نسبت به طرح ابعاد و نکات دیگرِ بحث، ملاحظات و مناقشات مورد نظر و ارائه تحلیل نهایی اقدام و بحث را جمعبندی می کند.
8. استاد نسبت به ارزیابی کیفیت فعالیت و مشارکت طلاب در هر ماه اقدام می نماید. (حداقل، یک سوم از امتیاز آموزشی طلاب-سطح بندی-، به نظر استاد درباره کیفیت تلاش و مشارکت آنان دراین مرحله اختصاص دارد).

ب: برنامه تحقیق و پژوهش

فعالیت پژوهشی طلاب، شامل تحقیق و بررسی جامع نسبت به موضوعِ تعیین شده و تدوین آن در قالب یک تحقیق علمی است.
اظهار نظرِ مکتوب طلاب نسبت به هر تحقیق، در قالب نوشتن حاشیه بر تحقیق(کامنت گذاری) و استفادۀ محقق از این نظرات، رکن دیگر فعالیت پژوهشی طلاب می باشد.

فعالیت پژوهشی شامل مراحل زیر خواهد بود:

1. استاد با کمک دیگر اعضای گروه، در ابتدای هر نیمسال نسبت به استخراج موضوعات شایستۀ پژوهش مرتبط با ابواب مورد بحث اقدام می نماید.
2. موضوعات استخراج شده، در شورای گروه با حضور استاد مشاور پژوهشی بررسی و تصویب می شود.
3. هر یک از موضوعات- در ابتدای ورود به مبحث- برای انجام تحقیق به یکی از طلاب محول می گردد.
4. محقق با مراجعه کافی به منابع، اعم از کتب فقهی و مقالات علمی قابل اعتماد، تسلط قابل قبولی بر جوانب بحث بدست آورده، وبا کسب اطلاع از نظرات مطرح در آن موضوع نسبت به تدوین تحقیق خود اقدام می کند.
5. نویسندۀ تحقیق، پس از تدوین اولیۀ تحقیق، آن را در گروه مجازی قرار داده و از نظرات طلاب که به صورت حاشیه (کامنت¬) ارائه می شود بهره برداری و تحقیق خود را ارتقا می بخشد.
6. استاد درس و یا استاد مشاور پژوهشی با مطالعۀ تحقیق، نظرات اصلاحی و تکمیلی را ارائه می کند.
7. محقق پس از اعمال آنها، تحقیق را برای تایید نهایی به استاد تقدیم می کند.
8. بخش های مفید و قابل استفادۀ تحقیق، طبق نظر استاد، در جلسات درس قابل طرح می باشد

ملاحظات:

1-هر تحقیق بر اساس محورهای: 1. اتقان علمی و قوت استدلالها- 2.وسعت تتبع وطرح نظریات3. نوآوری و خلاقیت در ارائه نظر 4.دسته بندی شایستۀ مباحث.5. نگارش صحیح، سطح بندی می شود.
3-تحقیق های خوب و بسیار خوب در نشریه داخلی مدرسه منتشر می شود.
4-حداقل نیمی از امتیاز سطح بندی به تحقیق هایی که طبق آیین نامه دفتر پژوهش، قابل درج در نشریه داخلی مدرسه باشد تعلق می گیرد.

فهرست مطالب