کارگاه تحلیل مقاله

کارگاه تحلیل مقاله

همزمان با هفته پژوهش اولین فرصت مطالعاتی تحقیقاتی مدرسه خارج عمومی از روز سه شنبه تا ظهر پنج شنبه برگزار گردید.عمده فعالیت های کلاسی طلاب در این ایام تعطیل و طلاب مدرسه در این فرصت که برای نگارش تحقیق درسی اول در نظر گرفته شده بود بر روی این مسئله متمرکز شدند.

اساتید مدرسه نیز در این مدت در مدرسه حاضر شده و طلاب از مشاوره و راهنمایی آنها بر اساس هماهنگی قبلی بهرمند گردیدند.

در مجموع 14 ساعت برای تمرکز بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی در این طرح اختصاص یافت .

در پایان طرح نیز نسبت به میزان استفاده طلاب از این فرصت مطالعاتی بررسی های لازم انجام گرفت تا استفاده حداکثری از فرصت های پیش رو گردد.