کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه شانزدهم

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: 16
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: 1399/08/18
استاد: سعید واعظی حفظه الله