کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه بیستم و یکم

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: 21
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: 1399/08/29
استاد: سعید واعظی حفظه الله