کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه بیستم و دوم

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: 22
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: 1399/09/12
استاد: سعید واعظی حفظه الله