کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه بیستم و سوم

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: 23
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: 1399/09/14
استاد: سعید واعظی حفظه الله