کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه بیستم و پنجم

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: 25
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: 1399/09/09
استاد: سعید واعظی حفظه الله