کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه بیستم و نهم

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: 29
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: 1399/09/23
استاد: سعید واعظی حفظه الله