کلاس فقه قانونگذاری استاد مدرسی - جلسه اول

درس: خارج فقه قانون گذاری

جلسه: ۱
موضوع: بررسی معنای قانون و تقنین الفقه 

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
استاد: سیدمحمدعلی مدرسی حفظه الله

پیمایش به بالا