کلاس فقه قانونگذاری استاد مدرسی - جلسه اول

درس: خارج فقه قانون گذاری

جلسه: 1
موضوع: بررسی معنای قانون و تقنین الفقه 

تاریخ: 1399/06/31
استاد: سیدمحمدعلی مدرسی حفظه الله