کلاس فقه قانونگذاری استاد مدرسی – جلسه دوم

درس: خارج فقه قانون گذاری

جلسه: 2
موضوع: بررسی معنای قانون و تقنین الفقه 

تاریخ: 1399/07/07
استاد: سیدمحمدعلی مدرسی حفظه الله