کلاس فقه قانونگذاری استاد مدرسی – جلسه دوم

درس: خارج فقه قانون گذاری

جلسه: ۲
موضوع: بررسی معنای قانون و تقنین الفقه 

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
استاد: سیدمحمدعلی مدرسی حفظه الله

پیمایش به بالا