کلاس فقه قانونگذاری استاد مدرسی – جلسه سوم

درس: خارج فقه قانون گذاری

جلسه: 3
موضوع: بررسی معنای قانون و تقنین الفقه 

تاریخ: 1399/07/14
استاد: سیدمحمدعلی مدرسی حفظه الله