کلاس فقه قانونگذاری استاد مدرسی – جلسه سوم

درس: خارج فقه قانون گذاری

جلسه: ۳
موضوع: بررسی معنای قانون و تقنین الفقه 

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
استاد: سیدمحمدعلی مدرسی حفظه الله

پیمایش به بالا