کلاس فقه قانونگذاری استاد مدرسی – جلسه ششم

درس: خارج فقه قانون گذاری

جلسه: 6
موضوع: بررسی معنای قانون و تقنین الفقه 

تاریخ: 1399/08/12
استاد: سیدمحمدعلی مدرسی حفظه الله