کلاس فقه قانونگذاری استاد مدرسی – جلسه ششم

درس: خارج فقه قانون گذاری

جلسه: ۶
موضوع: بررسی معنای قانون و تقنین الفقه 

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
استاد: سیدمحمدعلی مدرسی حفظه الله

پیمایش به بالا