کلاس فقه قانونگذاری استاد مدرسی – جلسه نهم

درس: خارج فقه قانون گذاری

جلسه: ۹
موضوع: بررسی معنای قانون و تقنین الفقه 

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
استاد: سیدمحمدعلی مدرسی حفظه الله

پیمایش به بالا