کلاس فقه قانونگذاری استاد مدرسی – جلسه نهم

درس: خارج فقه قانون گذاری

جلسه: 9
موضوع: بررسی معنای قانون و تقنین الفقه 

تاریخ: 1399/09/03
استاد: سیدمحمدعلی مدرسی حفظه الله