کلاس فقه قانونگذاری استاد مدرسی – جلسه هشتم

درس: خارج فقه قانون گذاری

جلسه: 8
موضوع: بررسی معنای قانون و تقنین الفقه 

تاریخ: 1399/08/19
استاد: سیدمحمدعلی مدرسی حفظه الله