کلاس فقه قانونگذاری استاد مدرسی – جلسه هشتم

درس: خارج فقه قانون گذاری

جلسه: ۸
موضوع: بررسی معنای قانون و تقنین الفقه 

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
استاد: سیدمحمدعلی مدرسی حفظه الله

پیمایش به بالا