کلاس فقه قانونگذاری استاد مدرسی – جلسه پنجم

درس: خارج فقه قانون گذاری

جلسه: 5
موضوع: بررسی معنای قانون و تقنین الفقه 

تاریخ: 1399/08/05
استاد: سیدمحمدعلی مدرسی حفظه الله