کلاس فقه قانونگذاری استاد مدرسی – جلسه پنجم

درس: خارج فقه قانون گذاری

جلسه: ۵
موضوع: بررسی معنای قانون و تقنین الفقه 

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
استاد: سیدمحمدعلی مدرسی حفظه الله

پیمایش به بالا