کلاس فقه قانونگذاری استاد مدرسی – جلسه یازدهم

درس: خارج فقه قانون گذاری

جلسه: 11
موضوع: بررسی معنای قانون و تقنین الفقه 

تاریخ: 1399/09/17
استاد: سیدمحمدعلی مدرسی حفظه الله