استاد سید حسین میرمعزی{tab اطلاعات شخصی}

 نام‌ پدر: سیدمحمد
 ت.ت: ۱۳۴۰ – تهران
ملیت: ایرانی
 پست الکترونیکی: h.mirmoez@gmail.com

 

{tab تحصیلات}

حوزوی: سطح چهار

دانشگاهی:

مقطع رشته علمی سال اخذ مدرک دانشگاه

کارشناسی اقتصاد ۱۳۷۲ مفید

کارشناسی‌ارشد اقتصاد ۱۳۷۶ مفید

دکترا (Ph.D) ـ ـ

دوره‌های تخصصی

وضعیت فعلی و درجه علمی: دانشیار

عضو گروه علمی: گروه اقتصاد

 

{tab سوابق تدریس}

اصول فقه ــــ ۸۰ ـ ۱۳۷۸ مدرسه امام باقر حوزه علمیه قم

۲ لمعه ــــ ۸۰ ـ ۱۳۷۸ مدرسه امام باقر (ع) حوزه علمیه قم

۳ مکاسب ــــ ۱۳۸۴ ـ ۱۳۸۳ مدرسه امام خمینی حوزه علمیه قم مرکز جهانی علوم اسلامی

۴ نظام‌های اقتصادی ۳ ۱۳۸۵ ـ ۱۳۸۴ مدرسه مرعشیه و ومدرسه تخصصی فقه و اصول در حوزه علمیه قم

۵ نظامهای اقتصادی ۳ ۱۳۸۵و ۸۶ دانشگاه مفید

۶ مبانی فقهی اقتصاد اسلامی ۳ ۸۶ دانشگاه مفید

۷ قواعد فقهی باب معاملات ۱ ۳ ۱۳۸۶ تا کنون جامعه المصطفی العالمیه

۸ قواعد فقهی باب معاملات ۲ ۳ ۱۳۸۶ تا کنون جامعه المصطفی العالمیه

۹ قاعده شروط ۳ ۱۳۸۸ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

۱۰ موضوعات انتخابی در اقتصاد ۳ ترم اول ۸۸ ـ ۸۹ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

 

{tab حوزه تخصصی مطالعاتی در رشته علمی مربوط}

فلسفه اقتصاد اسلامی

نظام اقتصادی اسلام

فقه الاقتصاد

 ۵- فهرست مقالات

۱ ولایت مطلقه نظام سازی اجتهادی تالیف کتاب نقد ۱۳۷۷ شماره ۸

۲ نقدی بر اهداف نظام سرمایه‌داری تالیف کتاب نقد ۱۳۷۸ شماره ۱۱

۳ توزیع درآمد و ثروت از دیدگاه امام خمینی(ره) تالیف کتاب راه انقلاب ــــ ــــ

۴ ترسیم نظام اقتصادی اسلام براساس مکتب اقتصادی تالیف مجله نامه مفید ۱۳۷۷ شماره ۱۴

۵ تاثیر ساختار نظام اقتصادی در معاملات کلان تالیف اولین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی ۱۳۸۴ ــــ

۶ روش کشف نظام اقتصاد اسلامی تالیف قبسات ۱۳۸۳ شماره ۳۴ علمی ترویجی

۷ جایگاه دولت در نظام اقتصاد اسلامی تالیف مجموعه نظریه‌های دولت ۱۳۸۱ ــــ

۸ اسلام و نظام اقتصادی تالیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۰ شماره ۳

۹ اصلاحات اقتصادی تالیف کتاب نقد ۱۳۸۰ ــــ

۱۰ عقد صلح و جعاله بدیل مناسب عقود بانکی تالیف مجله فقه اهل بیت (ع) ۱۳۷۸ زمستان

۱۱ روش استخراج نظام اقتصادی اسلام تالیف سمینار متدلوژی اقتصاد اسلامی ۱۳۸۲ ــــ

۱۲ اصول توسعه از دیدگاه امام خمینی (ره) تالیف اولین همایش اندیشه‌های اقتصادی امام خمینی(ره) ۱۳۸۱ ــــ

۱۳ جایگاه بانک در نظام اقتصادی اسلام تالیف فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی ۱۳۸۰ شماره۲

۱۴ اسلام و نظام اقتصادی تالیف فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی ۱۳۸۰ شماره۳

۱۵ اسلام از دیدگاه امام خمینی تالیف فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی ۱۳۸۰ شماره۴

۱۶ مبانی فلسفی نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه امام خمینی تالیف فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی ۱۳۸۱ شماره۵

۱۷ ثبات شریعت و مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی ـ اقتصادی تالیف فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی ۱۳۸۱ شماره۸ رتبه اول نخستین جشنواره مطبوعات اسلامی

۱۸ بورس بازی از نگاه فقه تالیف فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی ۱۳۸۲ شماره۹ رتبه سوم دومین جشنواره مطبوعات اسلامی

۱۹ تقاضای پول در اقتصاد اسلامی تالیف فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی ۱۳۸۲ شماره۱۰ رتبه اول دومین جشنواره مطبوعات اسلامی

۲۰ نظریه رفتار تولیدکننده و تقاضای کار در اقتصاد اسلامی تالیف فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی ۱۳۸۳ شماره۱۳

۲۱ عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی تالیف فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی ۱۳۸۳ شماره۱۴

۲۲ تعادل در بازار کار و استخراج عرضه کل در اقتصاد اسلامی تالیف فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی ۱۳۸۳ شماره۱۵

۲۳ هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در اقتصاد اسلامی تالیف فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی ۱۳۸۳ شماره۱۶

۲۴ الگوی ذخایر سپرده‌های بانکی در بانکداری اسلامی تالیف فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی ۱۳۸۴ شماره۱۷

۲۵ دین و اقتصاد: نظام اقتصادی اسلام و علم تحلیل اقتصاد اسلامی ترجمه فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی ۱۳۸۴ شماره۱۸

۲۶ مفهوم کنز از دیدگاه علم اقتصاد و اندیشمندان اسلامی تألیف مجله نامه مفید ۱۳۸۳ مقاله برتر سومین جشنواره اقتصاد اسلامی

۲۷ الگوی مصرف کلان در جامعه اسلامی تألیف فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی ۱۳۸۴ شماره ۲۰

۲۸ مروری بر الگوهای اقتصاد اسلامی تألیف فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی ۱۳۸۵ شماره ۲۱

۲۹ نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر درباره هویت اقتصاد اسلامی تألیف فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی ۱۳۸۵ شماره ۲۲

۳۰ علم اقتصاد اسلامی، تعریف و روش ترجمه فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی ۱۳۸۵ شماره ۲۳

۳۱ حیله‌های ربا تالیف فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی ۱۳۸۵ شماره ۲۴

۳۲ بیع‌الخیار از دیدگاه فقه کاربرد آن در بانکداری بدون ربا تألیف فصلنامه اقتصاد اسلامی ۱۳۸۶ شماره ۲۵

۳۳ روش فلسفه علم اقتصاد اسلامی تألیف فصلنامه اقتصاد اسلامی ۱۳۸۶ شماره ۲۷

۳۴ موضوع علم اقتصاد اسلامی تألیف فصلنامه اقتصاد اسلامی ۱۳۸۶ شماره ۲۸

۳۵ رقابت و تعاون در نگرش اسلامی تألیف فصلنامه اقتصاد اسلامی ۱۳۸۶ شماره ۲۹

۳۶ آزادی و مسئولیت‌های اقتصادی مردم از دیدگاه اسلام تألیف فصلنامه اقتصاد اسلامی ۱۳۸۷ شماره ۳۲

 

{tab مقالات در دست چاپ: (عنوان مقاله)}

۱ نقد برخی نظریات الگوی مصرف کلان از دیدگاه اسلامی تألیف فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی در دست داوری

 

{tab فهرست کتب}

نظام اقتصادی اسلام ـ مبانی فلسفی تالیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۷۸

۲ نظام اقتصادی اسلام ـ مبانی مکتبی تالیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۰

۳ نظام اقتصادی اسلام ـ انگیزه‌ها و اهداف تالیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۷۸

۴ نظام اقتصادی اسلام ـ ساختار کلان تالیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۱

۵ ربا و مسائل عصر حاضر (کار گروهی) تالیف بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ۱۳۸۰ حائز رتبه ممتاز در کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

۶ پول و نظام‌های پولی (کار گروهی) تالیف بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ۱۳۷۵

۷ اسلام و چالش‌های اقتصادی (کار گروهی) ترجمه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۴

۸ اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی تالیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۴ رتبه دوم کتاب سال حوزه در سال ۱۳۸۵ و رتبه سوم در جشنواره فارابی ۱۳۸۸

۹ فلسفه علم اقتصاد تالیف و تدوین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۷ اثر شایسته تقدیر در جشنواره کتاب فصل ۱۳۸۸

۱۰ بیع الخیار از دیدگاه فقه و کاربرد آن در اقتصاد تألیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۷ اثر برگزیده در کتاب سال حوزه سال ۱۳۸۸

 ۸- کتب در دست چاپ: (عنوان کتاب)

۱ نظام اقتصادی اسلام (مبانی، اهداف، راهبردها و اخلاق) تألیف ۱۳۸۶ ۱۳۸۸ در دست چاپ

۲ ویژگیهای اقتصادی جامعه آرمانی و اصول حاکم بر سیاستهای کلی از دیدگاه اسلام (مجموعه مقالات) تدوین ۱۳۸۵ ۱۳۸۷ در حال اصلاحات نهایی

{tab جوایزعلمی}

نام اثر محل ارایه رتبه سال ملی/فراملی/بین‌المللی توضیحات

مقاله «ثبات شریعت و مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی ـ اقتصادی» نخستین جشنواره مطبوعات اسلامی اول ۱۳۸۲

مقاله «بورس بازی از نگاه فقه» دومین جشنواره مطبوعات اسلامی سوم ۱۳۸۳

مقاله «تقاضای پول در اقتصاد اسلامی» دومین جشنواره مطبوعات اسلامی اول ۱۳۸۳

مقاله «مفهوم کنز از دیدگاه علم اقتصاد و اندیشمندان اسلامی» سومین جشنواره اقتصاد اسلامی برتر ۱۳۸۴

ربا و مسائل عصر حاضر حوزه علمیه حائز رتبه ممتاز در کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و کتاب سال حوزه علمیه قم ۱۳۸۱ (کار گروهی)

اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی کتاب سال حوزه دوم ۱۳۸۵

اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی جشنواره بین المللی فارابی سوم ۱۳۸۸

فلسفه علم اقتصاد کتاب فصل ـ دوره دهم شایسته تقدیر ۱۳۸۸

بیع‌الخیار کتاب سال حوزه ـ دوره یازدهم سوم ۱۳۸۸

 

{tab مسؤولیت‌های علمی/ اجرایی}

مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۷۷ ۱۳۸۳ ۱۳۸۵ تا ۸۷

۲ رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۳ ۱۳۸۵ آذر ۱۳۸۷ تا کنون

۳ دبیر انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه ۱۳۸۳ ۱۳۸۴

۴ رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه ۱۳۸۴ ۱۳۸۶

{/tabs}

مطالب مرتبط