سید علیرضا صدر حسینی

مدیر موسسه:

سید علیرضا صدر حسینی 

مسئولیت:

عضو هیأت امنای موسسه

رئیس شورای موسسه

عضویت در شوراها:

عضو شورای موسسه

 وظایف و اختیارات :


فهرست مطالب