آرشیو مدارس

آرشیو مطالب موسسه

شورای موسسه

شورای موسسه شورای موسسه: شورای مؤسسه از رئیس مؤسسه و سه نفر از معاونین مؤسسه و مدیران واحدهای وابسته و

ادامه مطلب »

محمدرضا تقی زاده

محمدرضا تقی زاده سمت: فناوری اطلاعات و ارتباطات مقام مافوق:  مدیر موسسه وظایف و اختیارات : مطالعه و تحقیق در

ادامه مطلب »

حمید رضائی

حمید رضائی سمت مدیر امور مالی و بودجه : حمید رضائی مقام مافوق:  جانشین ستاد موسسه وظایف و اختیارات :

ادامه مطلب »