بسمه تعالی

 

هدف تاسیس مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی

 

اهداف مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی عبارت است از:

1- کمک به ارتقاء توانمندی حوزه‌های علمیه در امر اجتهاد فقهی، با هدف تولید علم و نظریه در عرصه فقه های تخصصی، با رویکرد مطالعات و آموزش های جامع و فرا رشته‌ای، و با استفاده از دستاوردهای رشته‌های علمی مرتبط

2- کمک به ارتقاء توانمندی حوزه‌های علمیه در حوزه دانش های تفسیری، حدیثی و حکمی به صورت اجتهادی.

3- ایجاد مرجع علمی توانا برای پاسخ‌گویی به مسائل مهم فقهی و دینی مورد ابتلای جامعه، نظام اسلامی و نهادهای قانون‌گذاری اجرایی و قضایی .

4- تربیت فضلای صاحب‌نظر با ارائه آموزش‌های عمومی و تخصصی مورد نیاز.

5- انجام پژوهش‌های کاربردی به ویژه در عرصه فقه های تخصصی و مسائل مستحدث و نوپدید آن.