هیئت امناء

هیات-امنا-موسسه-عالی-فقه-و0علوم-اسلامی

هیئت امناء:

هیئت امنا به‌عنوان عالی‌ترین رکن مؤسسه مرکب از حداقل هفت نفر شخص حقیقی یا حقوقی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و برای مدت ۵ سال منصوب می شود .
تبصره ۱- هیات امنا از بین خودشان یک نفر را به‌عنوان رییس و یک نفر را به‌عنوان نائب رئیس و یک نفر را به‌عنوان دبیر برای مدت یک‌سال انتخاب می‌نماید.
تبصره ۲- هیئت‌امنا حداقل هر ۳ ماه یک‌بار به دعوت رئیس یا نایب‌رئیس آن تشکیل جلسه می‌دهد .در صورت لزوم جلسات اضطراری به درخواست هیئت امنا یا سه نفر از اعضا تشکیل خواهد شد. جلسات با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات با رای موافق اکثریت اعضاء حاضر در جلسه تصویب می شود.


وظایف و اختیارات هیئت امناء:

۱. تصویب آیین‌نامه داخلی هیئت امنا

۲. تصویب اسناد راهبردی و برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت

۳. بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه و گزارش تفریغ بودجه مؤسسه

۴. پیشنهاد تغییرات در اساس‌نامه و ترمیم هیات امنا به دفتر مقام معظم رهبری

۵.پیشنهاد نصب و عزل رییس مؤسسه به دفتر مقام معظم رهبری

۶. تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی ،اداری ،استخدامی

۷. تصویب تاسیس، توسعه یا انحلال شعبه‌های مؤسسه و مراکز آموزشی تحقیقاتی و علمی تابع آن

۸. بررسی و تصویب کلیات رشته‌های آموزشی و سیاست‌های پژوهشی

۹. تصویب سیاست‌های پذیرش طلاب

۱۰. ارزیابی عملکرد کلی مؤسسه و بررسی گزارش عملکرد آن که از طرف رییس مؤسسه ارائه می‌شود و ارسال آن به دفتر مقام معظم رهبری

۱۱. نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیات امنا

۱۲. سائر امور اجرایی از سوی دفتر مقام معظم رهبری

اعضای هیئت امنا:

در اجرای ماده ۵ اساس‌نامه موسسه عالی فقه علوم اسلامی، مقام معظم رهبری مدظله العالی به شرح زیر است:

  1. حاج شیخ علیرضا اعرافی
  2. حاج شیخ محسن اراکی
  3. حاج شیخ علیرضا امینی
  4. حاج شیخ مهدی شب زنده دار (رئیس هیئت امناء)
  5. حاج سید علیرضا صدر حسینی (دبیر هیئت امناء)
  6. حاج شیخ علی عندلیبی
  7. حاج سید محمدعلی مدرسی یزدی (جانشین رئیس هیئت امناء)
  8. حاج شیخ جواد مروی
  9. حاج شیخ احمد واعظی

فهرست مطالب

آیت الله مهدی شب زنده دار
آیت الله مهدی شب زنده دار
آیت الله علیرضا اعرافی
آیت الله علیرضا اعرافی
آیت الله محسن اراکی
آیت الله محسن اراکی
حجت الاسلام و المسلمین علیرضا امینی
حجت الاسلام و المسلمین علیرضا امینی
حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا صدر حسینی
حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا صدر حسینی
آیت الله علی عندلیبی
آیت الله علی عندلیبی
آیت الله سید محمد علی مدرسی یزدی
آیت الله سید محمد علی مدرسی یزدی
آیت الله جواد مروی
آیت الله جواد مروی
حجت الاسلام و المسلمین احمد واعظی
حجت الاسلام و المسلمین احمد واعظی
پیمایش به بالا