یحیی صابر

 

سمت:

معاون نیروی انسانی و پشتیبانی
 

مقام مافوق:

مدیریت موسسه

وظایف و اختیارات :

امور مالی

 • نظارت بر مصرف اعتبارات بودجه جاری و اختصاصی مطابق بودجه های مصوب و قوانین و مقررات مربوط دفتر مقام معظم رهبری
 • نگهداری و نظارت بر کلیه حساب های بودجه عمومی و درآمدهای موسسه
 • وصول درآمدها و مطالبات و پرداخت حقوق و مزایا و هزینه های مستمر و غیر مستمر و دیون و سایر تعهدات مؤسسه
 • کنترل موجودی حسابها ، رسیدگی ، تطبیق و تایید و ثبت اسناد هزینه بر اساس مصوبات مربوط
 • تنظیم محاسبات کل و گزارشات عملیات ها و ارسال به مراکز ذیربط
 • نظارت بر حفظ ونگهداری اموال منقول وغیر منقول مؤسسه وثبت کامل مشخصات اموال دردفاتروتهیه آمارهای لازم طبق مقررات مربوط
 • اعمال مدیریت به کلیه امور مالی و رسیدگی به پیش پرداخت ها ، علی الحساب ها و اسناد و مدارک مربوط و …
 • کنترل کلیه اسناد و صورت حساب های مالی و حسابداری مربوط به حقوق و مزایا و کارپردازی و موارد مشابه
 • نظارت بر کار دفترهای حساب و سر جمع داری اموال مؤسسه
 • ثبت ، طبقه بندی و تلخیص حساب های مالی مؤسسه
 • تهیه و تنظیم فهرست شهریه دانش پژوهان جهت پرداخت شهریه
 • همکاری با هیأت حسابرسی در صورت لزوم
 • نظارت بر مصرف اعتبارات و بودجه جاری و اختصاصی مطابق بودجه های مصوب و قوانین و مقررات مربوط
 • نگهداری و نظارت بر کلیه حسابهای بودجه عمومی و درآمدها
 • تنظیم محاسبات کل و گزارشات عملیات ها و ارسال به مراکز ذیربط
 • ممیزی کلیه اسناد و فاکتور های ارسالی به امور مالی و رفع مغایرتهای احتمالی
 • بررسی و کنترل حسابهای موسسه در بانکها و دریافت صورتحسابها و رفع مغایرتهای احتمالی
 • انجام امور محوله از سوی مقام ما فوق

بودجه

 • طراحی و تبیین مدل‌ها، روش‌ها و قالب‌های برنامه های عملیاتی بودجه موسسه؛
 • هماهنگ سازی راهبردها، سیاست ها و برنامه‌های بخشی (مدیریتهای موسسه) در راستای تحقق برنامه‌ها و اهداف راهبردی
 • تدوین بودجه سالانه و نظارت بر نحوه تخصیص و ثبت و هزینه کرد آن.
 • تهیه گزارش منابع و مصارف موسسه در مقاطع سه ، شش ، نه و دوازده ماهه و ارسال به دفتر مقام معظم رهبری
 • ثبت و نگهداری و تنظیم سرفصلهای اعتبارات بر اساس درآمد و هزینه

منابع انسانی

 • نظارت بر اجرای امور استخدامی کارکنان موسسه با رعایت قوانین و مقررات استخدامی و صدور احکام از قبیل ( استخدام ،‌ ارتقای رتبه ، سنوات خدمتی ، مأموریت ،‌ مرخصی ها و غیره )
 • نگهداری پرونده های استخدامی جاری و راکد و تهیه و جمع آوری آمار و اطلاعات پرسنلی مورد نیاز مؤسسه
 • عقد قرارداد خرید خدمت از اشخاص حقیقی و حقوقی
 • مراقبت در امر حضور و غیاب کارکنان و تهیه گزارشات مربوط به واحدهای تحت پوشش
 • تنظیم برنامه تشکیل کمیته اجرای طبقه بندی مشاغل و ارائه پیشنهاد ها با مدارک و قوانین مربوط
 • اجرای مصوبات هیأت رئیسه در خصوص کارکنان مؤسسه عالی فقه
 • انجام امور اداری فعالیتهای غیر مستمر در قالب استفاده از کارکنان ساعتی ، پروژه ای و موارد مشابه
 • تهیه گزارش های لازم برای ارائه به مقام مافوق
 • تهیه گزارشات ماهانه مربوط به ساعت کار ( کارکرد ) نیروهای مؤسسه
 • انجام امور مربوط به بیمه کارکنان
 • جمع آوری و نگهداری و به روز نگهداشتن اطلاعات و آمار کلیه کارکنان و مؤسسه
 • اقدام لازم برای صدور به موقع احکام پرسنلی (کارکنان ، مدیران مؤسسه)
پیمایش به بالا