شورای موسسه:

شورای مؤسسه از رئیس مؤسسه و سه نفر از معاونین مؤسسه و مدیران واحدهای وابسته و سه نفر شخص حقیقی صاحب‌نظر تشکیل می‌گردد. ریاست شورای مؤسس با رئیس مؤسسه خواهد بود.

تبصره ۱- اعضای حقیقی به پیشنهاد رییس مؤسسه و تصویب هیئت امنا برای مدت ۲ سال انتخاب می‌گردد.

تبصره ۲- شورا حداقل هر ماه یک‌بار به دعوت رئیس آن تشکیل جلسه می‌دهد در صورت لزوم جلسات اضطراری به درخواست رئیس شورا تشکیل خواهد شد جلسات با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات با رأی موافق اکثریت اعضاء حاضر در جلسه تصویب می شود.

 تبصره ۳- در صورت نیاز شورای های تخصصی، برای بررسی‌های کارشناسی تشکیل و برخی اختیارات شورای مؤسسه به آنان واگذار می شود.


وظایف و اختیارات شورای موسسه:

 1. تدوین و تصویب آیین‌نامه داخلی شورا و کمیته‌های آن
 2. بررسی و تصویب تأسیس مقاطع تحصیلی، رشته‌ها و گرایش‌های علمی، دوره‌های کوتاه‌مدت ،روش‌های آموزشی و پژوهشی، آئین‌نامه‌های آموزشی پژوهشی و تربیتی.
 3. بررسی و تصویب سیاست‌ها و ضوابط همکاری مؤسسه با مؤسسات دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی.
 4. بررسی و تصویب برنامه‌های پذیرش طلاب در چارچوب مصوبات هیات امنا .
 5. بررسی و تصویب تقویم سالیانه مؤسسه و پیشنهادات ارائه شده در خصوص فعالیت‌های آموزشی پژوهشی، تربیتی و فرهنگی.

اعضای شورا:

اعضای حقیقی:

 1. حجت الاسلام و المسلمین سید حسین میر معزی
 2. حجت الاسلام و المسلمین علیرضا امینی
 3. حجت الاسلام و المسلمین سید حمید جزائری

اعضای حقوقی:

 1. حجت الاسلام و المسلمین احمد دیانی
 2. حجت الاسلام و المسلمین علی اصغر همتیان
 3. حجت الاسلام و المسلمین مجید دهقان

فهرست مطالب