اولین جلسه عمومی مدیر محترم موسسه عالی فقه و علوم اسلامی با طلاب محترم

اولین جلسه عمومی مدیر محترم موسسه عالی فقه و علوم اسلامی در سال تحصیلی جدید با شرکت طلاب محترم موسسه روز دوشنبه 1399/07/21 برگزار شد.

تصاویر

آخرین اخبار موسسه

فهرست مطالب