سومین جلسه عمومی مدیر محترم موسسه عالی فقه و علوم اسلامی با طلاب محترم (بصورت مجازی)

سومین جلسه عمومی مدیر محترم موسسه عالی فقه و علوم اسلامی با شرکت طلاب محترم موسسه بصورت مجازی روز دوشنبه 1399/08/12 برگزار شد.

تصاویر

آخرین اخبار موسسه

فهرست مطالب