ششمین جلسه عمومی مدیر محترم موسسه عالی فقه و علوم اسلامی با طلاب محترم (بصورت مجازی)

ششمین جلسه عمومی مدیر محترم موسسه عالی فقه و علوم اسلامی با شرکت طلاب محترم موسسه روز دوشنبه 1399/11/01 برگزار شد.

تصاویر

آخرین اخبار موسسه

فهرست مطالب