جلسه پرسش وپاسخ طلاب مدرسه خارج تخصصی با مدیرموسسه