جلسه پرسش وپاسخ طلاب مدرسه خارج تخصصی با مدیرموسسه

جلسه پرسش و پاسخ طلاب مدرسه خارج تخصصی با مدیر موسسه فقه و علوم اسلامی پیرامون موضوعات علمی پژوهشی و فرهنگی موسسه  در روز دو شنبه 98/11/14 برگزار شد.

متن جلسه در حال آماده سازی می باشد.