همه مطالب ارسال شده توسط مدیر سایت

ماهنامه داخلی شماره 28 مدرسه عالی فقه های تخصصی

شماره بیست و هشتم ماهنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی (ویژه نشر تحقیق های درسی طلاب) منتشر شد.مشاهده

تصویر پروفایلمدیر سایت۱۴۰۲-۰۱-۰۵

ماهنامه داخلی شماره 27 مدرسه عالی فقه های تخصصی

شماره بیست و هفتم ماهنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی (ویژه نشر تحقیق های درسی طلاب) منتشر شد.مشاهده

تصویر پروفایلمدیر سایت۱۴۰۲-۰۱-۰۵

ماهنامه داخلی شماره 26 مدرسه عالی فقه های تخصصی

شماره بیست و ششم ماهنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی (ویژه نشر تحقیق های درسی طلاب) منتشر شد.مشاهده

تصویر پروفایلمدیر سایت۱۴۰۲-۰۱-۰۵

ماهنامه داخلی شماره 25 مدرسه عالی فقه های تخصصی

شماره بیست و پنجم ماهنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی ( ویژه نشر تحقیق های درسی طلاب) منتشر شد.مشاهده

تصویر پروفایلمدیر سایت۱۴۰۲-۰۱-۰۵